Peste 13.500 de proiecte vor primi finanțare prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
PDF Email
Scris de agro-consultanta.ro
Miercuri, 18 August 2010 15:49

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) a încheiat contracte de finanțare pentru dezvoltarea mediului rural în valoare de peste 3,16 miliarde de euro, potrivit datelor publicate miercuri de instituție.

De la începerea Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), în martie 2008, prin intermediul căruia se acordă fondurile europene nerambursabile pentru investiții și plăți directe, au fost semnate 13.614 contracte de finanțare.

 

 

De asemenea, au fost efectuate plăți în valoare totală de  1,43 miliarde de euro, din care 613,72 de milioane euro pentru contractele încheiate de APDRP, la care se adaugă și aproximativ 825,92 de milioane de euro, plățile efectuate pentru Măsurile de sprijin pe suprafață implementate de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA).

Măsura 121 - Modernizarea exploatațiilor agricole, lansată în luna martie 2008, a suscitat un viu interes încă de la început datorită tipologiei investițiilor finanțate. Este vorba despre sprijinul dezvoltării exploatațiilor agricole vegetale și de creștere a animalelor prin achiziționarea de tractoare noi, combine de recoltat, mijloace de transport specializate și prin construirea sau modernizarea:

-          clădirilor utilizate pentru producția agricolă;

-          infrastructurii rutiere interne;

-          serelor, inclusiv a centralelor termice și instalațiilor de irigat.

Suma maximă nerambursabilă în cadrul Măsurii poate ajunge până la două milioane de euro.

Până în prezent, APDRP a primit 5.220 de cereri de finanțare, din care au fost contractate 1.514 de proiecte cu valoare nerambursabilă de 526,90 de milioane de euro. Totodată, au fost efectuate plăți totale în valoare de peste 182 de milioane de euro.

Prin contractele de finanțare încheiate pentru proiectele încadrate la Măsura 123 - „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, se realizează investiții pentru înființarea și modernizarea unităților de procesare a produselor agricole și silvice prin construirea sau modernizarea clădirilor de producție și a depozitelor, inclusiv depozite frigorifice en-gros.

De asemenea, sunt avute în vedere și:

-          achiziționarea de utilaje, instalații, echipamente, aparate și costuri de instalare, mijloace de transport specializate, necesare activității de producție;

-          cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziționarea de patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;

-          producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

-          investiții necesare îmbunătățirii controlului intern al calității materiei prime, semifabricatelor, produselor și subproduselor;

Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect poate ajunge până la 2 milioane de euro, respectiv  3 milioane de euro pentru proiectele depuse de formele asociative.

Această Măsură a fost accesată de 913 beneficiari, fiind semnate până în prezent 376 contracte de finanțare în valoare publică de peste 365 milioane de euro. Pentru „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” au fost efectuate plăți în valoare de peste 48 milioane euro.

Împreună cu Măsura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile două Scheme de ajutor de stat, XS13/2008 și XS28/2008 având ca domeniu de activitate industria alimentară și, respectiv, industria forestieră.

Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 325 de proiecte, astfel: 185 de proiecte în valoare publică de 80,64 milioane de euro pentru Schema XS13/ 2008 și 140 de proiecte în valoare publică de 60,23 de milioane de euro pentru Schema XS28/ 2008.

Începând cu iulie 2010 a fost lansată o nouă Schemă de ajutor de Stat, N578/2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, în valoarea de aproximativ 125,8 milioane de euro.

Proiectele din cadrul Măsurii 322 - „Renovarea și dezvoltarea satelor” primesc fonduri europene 100% nerambursabile pentru investiții care se realizează în spațiul rural al României, reprezentat de comune, ca unități administrativ-teritoriale, împreună cu satele componente.

Tipurile de servicii sau  acțiuni sprijinite prin această măsură de finanțare sunt:

-          crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază prin dezvoltarea:

 • rețelei de drumuri de interes local;
 • rețelei publice de apă / apă uzată;
 • rețelei publice de joasă tensiune și a rețelei publice de iluminat;
 • a rețelei publice locale de alimentare cu gaz;
 • stații de transfer pentru deșeuri și dotarea cu echipamente de gestionare.

-          crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația rurală:

 • dezvoltarea spațiilor publice (pentru recreere, parcări, piețe, organizări de târguri) și a serviciilor sociale (centre de îngrijire copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale);
 • renovarea clădirilor publice;
 • construirea și dotarea grădinițelor;
 • achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi, etc.).

-          protejarea patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul rural:

 • renovarea, modernizarea și dotarea aferentă a așezămintelor culturale;
 • restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural și natural.

Suma maximă nerambursabilă poate ajunge până la 6 milioane de euro, proiectele fiind în mod obligatoriu de interes public.

În urma depunerii a peste 3.039 de cereri de finanțare, suma alocată prin PNDR acestei Măsuri, până în anul 2013, respectiv 1,57 miliarde de euro, a fost depășită de aproape cinci ori.

Au fost contractate până în prezent 585 de proiecte cu o valoare de 1,51 miliarde de euro, etapa de contractare fiind încă în desfășurare.

Din datele existente la finalul anului 2009, pentru proiectele deja contractate, reiese faptul că finanțările au fost obținute în principal pentru:

 1. rețeaua de drumuri de interes local, fiind construiți sau modernizați 1.228 km;
 2. rețeaua publică de alimentare cu apă, fiind realizate investiții pe 2.114 km;
 3. rețeaua publică de canalizare, fiind realizate investiții pentru 3.022 km.

Plățile efectuate beneficiarilor Măsurii 322 sunt de peste 74 milioane de euro, majoritatea  proiectelor fiind însă în etapa de licitații publice.

Investițiile pentru care s-au contractat proiecte în cadrul Măsurii 312 - „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi” vizează activitățile non-agricole productive, respectiv:

-          industria ușoară (articole de pielărie, încălțăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante, etc.);

-          procesarea industrială a produselor lemnoase;

-          mecanică fină, asamblare mașini, unelte și obiecte casnice;

-          producerea de ambalaje, etc.

De asemenea, proiectele pot prevedea investiții pentru:

-          dezvoltarea activităților meșteșugărești de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecționare instrumente muzicale tradiționale, etc.);

-          înființarea de mici magazine de desfacere a propriilor produse obținute din aceste activități.

-          servicii, pentru populația rurală, de croitorie, frizerie, cizmărie, de conectare și difuzare internet, de mecanizare, protecție fitosanitară, însămânțare artificială a animalelor, de reparații mașini, unelte și obiecte casnice;

-          achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii (ca parte componentă a proiectelor).

Suma maximă nerambursabilă poate ajunge până la 200 de mii de euro. Pentru această Măsură, lansată în septembrie 2008, au fost depuse 3.980 cereri de finanțare, fiind contractate până acum 1.261 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproape 183 de milioane de euro, procesul de contractare fiind în desfășurare.

Prin Măsura 313 - „Încurajarea activităților turistice” au fost contractate proiecte pentru:

-          construcția, modernizarea, extinderea și dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice și alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere);

-          investiții private în infrastructura turistică de agrement:

 • spații de campare, amenajări de ștranduri și piscine;
 • achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări;
 • trasee pentru echitație, inclusiv prima achiziție de cai în scop turistic.

-          construirea, modernizarea și dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării turistice, pentru dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare și pentru amenajarea de marcaje turistice;

-          investiții legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust precum și pentru recondiționarea echipamentelor și utilajelor;

-          investiții legate de înființarea și amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „drumul olăritului”, „drumul cioplitorilor în lemn”, etc.);

-          elaborarea de materiale promoționale (prima editare a materialelor în scopul promovării acțiunilor turistice: broșuri de prezentare, panouri de informare, etc.)

Suma maximă nerambursabilă, pentru încurajarea activităților turistice, poate ajunge până la 200 de mii de euro.

Din septembrie 2008, când a fost lansată prima sesiune pentru depunerea de proiecte și până în prezent, în cadrul acestei Măsuri, au fost depuse 1.401 cereri de finanțare și au fost contractate 595 de proiecte, în  valoare de 105,12 milioane de euro.

Interesul major l-a constituit, ca și în cazul Programului SAPARD, componenta de finanțare a structurilor de cazare. Astfel, 500 de beneficiari, care au semnat contractul de finanțare, au solicitat sprijin pentru construirea sau modernizarea de pensiuni, cabane, etc.

Contractele încheiate prin Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri” are ca beneficiari fermierii în vârstă de până la 40 de ani, persoane fizice sau juridice, care practică în principal activități agricole și a căror exploatație agricolă are o dimensiune economică între 6 și 40 UDE. Aceste exploatații sunt situate pe teritoriul țării și sunt înregistrate în Registrul Fermelor/ Registrul Agricol.

Sprijinul financiar acordat este de 10.000 euro pentru o exploatație agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate crește cu 2.000 euro/1 UDE, însă nu va putea depăși 25.000 euro pentru o exploatație agricolă.

Măsura de instalare a tinerilor fermieri s-a bucurat, încă de la lansarea acesteia, în decembrie 2008, de un interes foarte mare. Astfel, până în acest moment, au fost depuse 5.261 de cereri de finanțare, dintre care au fost contractate până acum 2.671 de proiecte. Valoarea proiectelor contractate depășește 56 milioane euro. Cu alte cuvinte, până în acest moment au fost instalați în mediul rural 2.671 de tineri fermieri.

Prin Măsura 431 - „Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, dobândirea de competente și animarea teritoriului”, submăsura 431.1- Construcții parteneriate public-private - se acordă fonduri pentru activități care asigură stimularea formării de parteneriate, pregătirea și asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală.

Prin implementarea acțiunilor specifice ale LEADER, Grupurile de Acțiune Locală– beneficiarii Axei IV – trebuie să asigure îmbunătățirea guvernanței locale. De asemenea, implementarea acțiunilor  presupune consolidarea coerenței teritoriale și implementarea de acțiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităților.

În sesiunea septembrie – octombrie 2009 au fost depuse 112 proiecte în valoare publică de aproximativ 5 milioane de euro, lucru deosebit de îmbucurător ținând cont de noutatea absolută pe care o presupun aceste tipuri de finanțări.

În afară de implementarea Măsurilor mai sus menționate, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) mai efectuează și plățile aferente Măsurilor de sprijin pe suprafață, implementate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Este vorba despre:

-          Măsura 211 – „Sprijin pentru zona montana defavorizată”;

-          Măsura 212 – „Sprijin pentru zone defavorizate - altele decât zona montană”;

-          Măsura 214 – „Plăți de agro-mediu”;

-          Măsura 611 – „Plăți complementare directe”.

Pentru aceste Măsuri, până în acest moment, au fost efectuate plăți de peste 825,92 de milioane de euro.

Rezumând activitatea APDRP în implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, putem afirma că absorbția fondurilor se desfășoară în ritm accelerat și eficient.

Acest număr impresionant de cereri de finanțare arată interesul deosebit manifestat de beneficiari, dar și efortul major pe care Agenția a trebuit să îl facă pentru a se asigura de implementarea eficientă și corectă a proiectelor finanțate cu fonduri europene nerambursabile.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) este instrumentul prin care se acordă fonduri europene nerambursabile pentru investițiile private și publice care vor asigura dezvoltarea satelor din România.

Banii disponibili, respectiv fondurile nerambursabile, pentru realizarea acestui program sunt de peste 10 miliarde de euro. Din aceștia, peste 8 miliarde euro fiind bani alocați României de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), restul provenind de la bugetul național.