Sprijinul nerambursabil acordat pentru finanțarea unui proiect aferent Măsurii 123 este de până la 3 milioane de euro, iar valoarea totală eligibilă minimă a proiectului era de 5.000 de euro.

Aria investițiilor finanțate prin Măsura 123 este foarte diversificată. Astfel, printre investițiile pe care doresc să le implementeze cei care au proiecte conforme sunt înființarea centrelor de vinificație, a fabricilor de ulei, de produse lactate sau apicole. Tot în categoria investițiilor alese de cei ale căror proiecte sunt conforme se încadrează și centrele de sortare și ambalare ouă, depozitele frigorifice, abatoarele, halele de procesare legume fructe, unitățile de morărit, secțiile de prelucrare a deșeurilor animale, unitățile de producție a sucurilor naturale sau a hranei pentru animale, ș.a.

Regiunile cu cele mai multe cereri de finanțare conforme sunt Centrul Regional 3 Sud – Muntenia cu 68 de proiecte, Centrul Regional 2 Sud – Est Constanța cu 55 de proiecte și Centrul Regional 6 Nord – Vest cu 52 de proiecte.

Pentru a fi selectat spre finanțare, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie să acumuleze puncte, conform criteriilor de selecție menționate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 123. Măsura 123 se încadrează în Axa I – „Creșterea competitivității sectorului agricol și forestier” și are ca obiectiv general creșterea competitivității întreprinderilor de procesare agroalimentare și forestiere, prin îmbunătățirea performanței generale a întreprinderilor din sectorul de procesare și marketing a produselor agricole și forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane și a altor factori de producție.

Obiectivele specifice ale măsurii se referă la introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse agricole și forestiere competitive; adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât și în cea de distribuție a produselor obținute; îmbunătățirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creșterea valorii adăugate a produselor agricole și creșterea valorii adăugate a produselor forestiere precum și a eficienței economice a activității  microîntreprinderilor, prin dezvoltarea și modernizarea  echipamentelor, proceselor și tehnologiilor de prelucrare.

Atingerea acestor obiective se realizează prin investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor pentru:

  • -procesarea și marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor piscicole și care obțin produse incluse în Anexa I; vezi adresa web a Autorității Naționale a Vămilor http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm, pentru încadrarea corectă a materiilor prime și produselor finite.
  • procesarea și marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor piscicole și care obțin produse neincluse în Anexa I și care fac obiectul unei Scheme de ajutor de stat.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate și persoane juridice înregistrate în baza legislației din România ca micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) și alte întreprinderi, astfel:

Pentru investițiile vizând creșterea valorii adăugate a produselor agricole:

  • micro-întreprinderi și Întreprinderi Mici şi Mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv în conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  • alte întreprinderi, care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, care au mai puțin de 750 angajați sau cu o cifră de afaceri care nu depășește 200 milioane Euro – definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
  • cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004;
  • societăți cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/2005;
  • asociații familiale – constituite conform Legii nr. 300/2004 cu modificările și completările ulterioare sau înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008;

Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/2005 cu modificările și completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole și silvice și aparțin următoarelor forme juridice: societăți comerciale – constituite conform Legii nr. 31/1990 și cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/2004.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *