Dovada capacităţii şi sursei de cofinanţare se va putea face prin documente specifice emise de către instituţiile financiare.

Astfel, vor fi acceptate extrasul de cont bancar (datat de bancă şi vizat cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii la Agenţie, în cazul existenţei unor surse de cofinanţare de tipul: fonduri proprii, certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data depunerii) sau extrasul de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii în cazul existentei unor surse de cofinanţare precum: granturi, sponsorizări, donaţii, (însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o); sau extrasul de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă (în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data depunerii).

De asemenea, beneficiarul va putea apela la emiterea de către bancă a unei Scrisori de Confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii acesteia.

În cazul în care solicitantul nu va depune aceste documente în termen de 60 de zile de la data notificării selectării proiectului, APDRP va refuza semnarea Contractului de finanţare.

Această hotărâre a fost luată în urma deciziei Comitetului de Monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (CM pentru PNDR), în urma unor analize asupra derulării implementării proiectelor din care a reieşit că unii beneficiari au întâmpinat dificultăţi majore în asigurarea cofinanţării la momentul realizării investiţiilor propuse. Acest lucru a dus la rezilierea unor contracte deja semnate.

Decizia luată va constitui şi un mod pentru departajarea proiectelor în contextul în care pentru multe măsuri de finanţare se înregistrează o competiţie crescută.

Până în acest moment solicitantul completa o declaraţie pe propria răspundere prin care se angaja că dispune de capacitatea de a cofinanţa proiectul.

Măsura 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane cât şi a factorilor de producţie, dar  şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.

Obiectivele specifice ale Măsurii 121 se referă la introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile. Se are de asemenea în vedere necesitatea adaptării exploataţiilor la standardele comunitare şi creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite.

Un alt obiectiv care se preconizează a fi atins prin implementarea acestei măsuri este sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Obiectivele operaţionale se referă la promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE (Unitatea de Dimensiune Economică reprezintă unitatea prin care  se exprimă dimensiunea economică a unei exploatații agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploatației. Valoarea unei UDE este de 1200 euro) şi este înregistrată în Registrul fermelor sau Registrul agricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.

Pentru perioada 2010-2013, prin Măsura 121 fondurile nerambursabile acordate vor fi în proporţie de 40%, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată.

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *