Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a încheiat contracte de finanțare pentru dezvoltarea mediului rural în valoare de 2,79 miliarde de euro.

De la demararea Programului Național de Dezvoltare Rurală, în martie 2008, prin intermediul căruia se acordă fondurile europene nerambursabile pentru investiții și plăți directe, au fost semnate 12.542 de contracte de finanțare.

De asemenea, pentru contractele încheiate de APDRP au fost efectuate plăți în valoare totală de 549,49 de milioane euro, la care se adaugă și aproximativ 659 de milioane de euro, plățile efectuate pentru Măsurile de sprijin pe suprafață implementate de APIA.

Măsura 121 – „Modernizarea exploatațiilor agricole”, lansată în luna martie 2008, a suscitat un viu interes încă de la început datorită tipologiei investițiilor finanțate. Este vorba despre sprijinul dezvoltării exploatațiilor agricole vegetale și de creștere a animalelor prin achiziționarea de tractoare noi, combine de recoltat, mijloace de transport specializate și prin construirea sau modernizarea:

–          clădirilor utilizate pentru producția agricolă;

–          infrastructurii rutiere interne;

–          serelor, inclusiv a centralelor termice și instalațiilor de irigat.

Suma maximă nerambursabilă în cadrul măsurii poate ajunge pînă la 2 milioane de euro.

Pînă în prezent, APDRP a primit 5.220 de cereri de finanțare, din care au fost contractate 1.524 de proiecte cu valoare publică de 528,27 de milioane de euro. Totodată, au fost efectuate plăți totale în valoare de peste 169 de milioane de euro.

Prin contractele de finanțare încheiate pentru proiectele încadrate la Măsura 123 – „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, se realizează investiții pentru înființarea și modernizarea unităților de procesare a produselor agricole și silvice prin construirea sau modernizarea clădirilor de producție și a depozitelor, inclusiv depozite frigorifice en-gros. De asemenea, se are în vedere și:

–          achiziționarea de utilaje, instalații, echipamente, aparate și costuri de instalare, mijloace de transport specializate, necesare activității de producție;

–          cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziționarea de patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;

–          producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

–          investiții necesare îmbunătățirii controlului intern al calității materiei prime, semifabricatelor, produselor și subproduselor;

Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect poate ajunge pînă la 2 milioane de euro, respectiv  3 milioane de euro pentru proiectele depuse de formele asociative.

Această Măsură a fost accesată de 627 de beneficiari, fiind semnate pînă în prezent 379 de contracte de finanțare în valoare publică de peste 368 de milioane de euro. Pentru „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” au fost efectuate plăți în valoare de peste 39 de milioane euro.

Împreună cu Măsura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile două Scheme de ajutor de stat, XS13/2008 și XS28/2008 avînd ca domeniu de activitate industria alimentară și, respectiv, industria forestieră.

Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 336 de proiecte, astfel: 192 de proiecte în valoare publică de 83,3 milioane de euro pentru Schema XS13/ 2008 și 144 de proiecte în valoare publică de 59,61 de milioane de euro pentru Schema XS28/ 2008.

Proiectele din cadrul Măsurii 322 – „Renovarea și dezvoltarea satelor” primesc fonduri europene nerambursabile pentru investiții care se realizează în spațiul rural al Romîniei, reprezentat de comune, ca unități administrativ-teritoriale, împreună cu satele componente. Tipurile de servicii sau  acțiuni sprijinite prin această măsură de finanțare sunt:

–          crearea și modernizarea infrastructurii fizice de bază prin dezvoltarea:

 • rețelei de drumuri de interes local;
 • rețelei publice de apă / apă uzată;
 • rețelei publice de joasă tensiune și a rețelei publice de iluminat;
 • a rețelei publice locale de alimentare cu gaz;
 • stații de transfer pentru deșeuri și dotarea cu echipamente de gestionare.

–          crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația rurală:

 • dezvoltarea spațiilor publice (pentru recreere, parcări, piețe, organizări de tîrguri) și a serviciilor sociale (centre de îngrijire copii, bătrîni și persoane cu nevoi speciale);
 • renovarea clădirilor publice;
 • construirea și dotarea grădinițelor;
 • achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi, etc.).

–          protejarea patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul rural:

 • renovarea, modernizarea și dotarea aferentă a așezămintelor culturale;
 • restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural și natural.

Suma maximă nerambursabilă poate ajunge pînă la 6 milioane de euro, proiectele fiind în mod obligatoriu de interes public.

În urma depunerii a peste 3.039 de cereri de finanțare, suma alocată prin PNDR acestei Măsuri, pînă în anul 2013, respectiv 1,57 miliarde de euro, a fost depășită de aproape cinci ori.

Au fost contractate pînă în prezent 476 de proiecte cu o valoare de 1,24 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind încă în desfășurare.

Din datele existente la finalul anului 2009, pentru proiectele deja contractate, reiese faptul că finanțările au fost obținute în principal pentru:

 1. rețeaua de drumuri de interes local, fiind construiți sau modernizați 1.228 km;
 2. rețeaua publică de alimentare cu apă, fiind realizate investiții pe 2.114 km;
 3. rețeaua publică de canalizare, fiind realizate investiții pentru 3.022 km.

Plățile efectuate beneficiarilor Măsurii 322 sunt de 51,58 milioane de euro, majoritatea  proiectelor fiind însă în etapa de licitații publice.

 

Investițiile pentru care s-au contractat proiecte în cadrul Măsurii 312  – „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi” vizează activitățile non-agricole productive, respectiv:

–          industria ușoară (articole de pielărie, încălțăminte, lînă, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante, etc.);

–          procesarea industrială a produselor lemnoase;

–          mecanică fină, asamblare mașini, unelte și obiecte casnice;

–          producerea de ambalaje, etc.

De asemenea, proiectele prevăd investiții pentru:

–          dezvoltarea activităților meșteșugărești de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lînii, olăritul, brodatul, confecționare instrumente muzicale tradiționale, etc.);

–          înființarea de mici magazine de desfacere a propriilor produse obținute din aceste activități.

–          Servicii, pentru populația rurală, de croitorie, frizerie, cizmărie, de conectare și difuzare internet, de mecanizare, protecție fitosanitară, însămînțare artificială a animalelor, de reparații mașini, unelte și obiecte casnice;

–          achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decît biocombustibilii (ca parte componentă a proiectelor).

Suma maximă nerambursabilă poate ajunge pînă la 200 de mii de euro. Pentru această Măsură, lansată în septembrie 2008, au fost depuse 2.203 cereri de finanțare, fiind contractate pînă acum 735 de proiecte, cu o valoare de aproape 100 de milioane de euro, procesul de contractare fiind în desfășurare.

Prin Măsura 313 – „Încurajarea activităților turistice” au fost contractate proiecte pentru:

–          construcția, modernizarea, extinderea și dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice și alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere);

–          investiții private în infrastructura turistică de agrement:

 • spații de campare, amenajări de ștranduri și piscine;
 • achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări;
 • trasee pentru echitație, inclusiv prima achiziție de cai în scop turistic.

–          construirea, modernizarea și dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării turistice, pentru dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare și pentru amenajarea de marcaje turistice;

–          investiții legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust precum și pentru recondiționarea echipamentelor și utilajelor;

–          investiții legate de înființarea și amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „drumul olăritului”, „drumul cioplitorilor în lemn”, etc.);

–          elaborarea de materiale promoționale (prima editare a materialelor în scopul promovării acțiunilor turistice: broșuri de prezentare, panouri de informare, etc.)

Suma maximă nerambursabilă pentru încurajarea activităților turistice poate ajunge pînă la 200 de mii de euro.

Din septembrie 2008, cînd a fost lansată prima sesiune pentru depunerea de proiecte și pînă în prezent, în cadrul acestei Măsuri, au fost depuse 811 cereri de finanțare și au fost contractate 475 de proiecte, în  valoare de 84,23 de milioane de euro.

Interesul major l-a constituit, ca și în cazul Programului SAPARD, componenta de finanțare a structurilor de cazare. Astfel, 416 beneficiari, care au semnat contractul de finanțare, au solicitat sprijin pentru construirea sau modernizarea de pensiuni, cabane, etc.

Contractele încheiate prin Măsura 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” are ca beneficiari fermierii în vîrstă de pînă la 40 de ani, persoane fizice sau juridice, care practică în principal activități agricole și a căror exploatație agricolă are o dimensiune economică între 6 și 40 UDE, este situată pe teritoriul țării și este înregistrată în Registrul Fermelor/ Registrul Agricol.

Sprijinul financiar acordat este de 10.000 euro pentru o exploatație agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate crește cu 2.000 euro /1 UDE, dar nu va putea depăși 25.000 euro pentru o exploatație agricolă.

Măsura de instalare a tinerilor fermieri s-a bucurat, încă de la lansarea acesteia, în decembrie 2008, de un interes foarte mare. Astfel, pînă în acest moment, au fost depuse 3.662 de cereri de finanțare, dintre care au fost contractate pînă acum 2.334 de proiecte. Valoarea proiectelor contractate depășește 48,84 milioane euro. Cu alte cuvinte, pînă în acest moment au fost instalați în mediul rural 2.334 de tineri fermieri.

Prin Măsura 431 – „Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, dobîndirea de competente și animarea teritoriului”, submăsura 431.1 Construcție parteneriate public-private se acordă fonduri pentru activități care asigură stimularea formării de parteneriate, pregătirea și asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală.

Prin implementarea acțiunilor specifice ale LEADER, Grupurile de Acțiune Locală – beneficiarii Axei IV – trebuie să asigure îmbunătățirea guvernanței locale. De asemenea, implementarea acțiunilor  presupune consolidarea coerenței teritoriale și implementarea de acțiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităților.

În sesiunea septembrie – octombrie 2009 au fost depuse 112 proiecte în valoare publică de aproximativ 5 milioane de euro, lucru deosebit de îmbucurător ținînd cont de noutatea absolută pe care o presupun aceste tipuri de finanțări.

În afară de implementarea Măsurilor mai sus menționate, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) mai efectuează și plățile aferente Măsurilor de sprijin pe suprafață, implementate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Este vorba despre:

–          Măsura 211 – „Sprijin pentru zona montana defavorizată”;

–          Măsura 212 – „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decît zona montană”;

–          Măsura 214 – „Plăți de agro-mediu”;

–          Măsura 611 – „Plăți complementare directe”.

Pentru aceste Măsuri, pînă în acest moment, au fost efectuate plăți de peste 659 de milioane de euro.

Rezumînd activitatea APDRP în implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, putem afirma că absorbția fondurilor se desfășoară în ritm accelerat și eficient.

Acest număr impresionant de cereri de finanțare arată interesul deosebit manifestat de beneficiari, dar și efortul major pe care Agenția a trebuit să îl facă pentru a se asigura de implementarea eficientă și corectă a proiectelor finanțate cu fonduri europene nerambursabile.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) este instrumentul prin care se acordă fonduri europene nerambursabile pentru investițiile private și publice care vor asigura dezvoltarea satelor din Romînia.

Banii disponibili, respectiv fondurile nerambursabile, pentru realizarea acestui program sunt de peste 10 miliarde de euro. Din aceștia, peste 8 miliarde euro sunt bani alocați Romîniei de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), restul provenind de la bugetul național.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *