În perioada 2010 – 2013, prin Măsura 121, se acordă beneficiarilor fonduri nerambursabile între 40% și 75% din valoarea eligibilă a proiectului, acestea reprezentând cofinanțarea publică, la care se adaugă contribuția privată.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului poate fi de două milioane de euro, cu excepția proiectelor care includ și investiții pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, în acest caz fiind de 3 milioane de euro.

Suma minimă acceptată a unui proiect pentru modernizarea exploatațiilor agricole este de 5.000 de euro. Pentru finanțarea unui proiect de investiții într-o fermă mixtă, beneficiarului îi poate fi decontat maxim 1,6 milioane euro din cheltuielile pe care acesta le-a efectuat.

Cheltuielile eligibile sunt cele care se decontează de către APDRP, cele neeligibile fiind suportate de beneficiarul proiectului.

În cadrul unei ferme mixte, beneficiarul poate primi finanțare pentru infrastructura necesară creșterii de bovine pentru lapte, porcine pentru reproducţie sau îngrăşat, ovine, caprine şi păsări. Achiziția de animale este însa o cheltuială neeligibilă.

De asemenea, acesta poate achiziționa tehnologii specifice pentru culturile vegetale, cumpăra echipamente performante, acestea încadrându-se în cheltuielile eligibile. Astfel, se pot cumpăra tractoare, combine, remorci, semănătoare, mașini și utilaje. Acestea determină creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor agricole și îmbunătățirea condițiilor de lucru.

Mai concret, tipurile de investiții și cheltuieli eligibile încadrate la Măsura 121 sunt cele care prevăd construirea sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă, incluzând investițiile pentru respectarea standardelor comunitare și pe cele pentru protecția mediului și depozitarea îngrășămintelor; construirea sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilități și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

De asemenea, se decontează și cheltuielile efectuate pentru construirea și modernizarea fermelor de taurine pentru producția de lapte, ca de exemplu: echipamentele pentru producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de prelucrare și ambalare a produselor, dotările tehnice pentru asigurarea controlului calității la nivel de fermă. Așadar, în cazul modernizării unei ferme, beneficiarul poate înlocui utilajele uzate, vechi, cu altele noi, care consumă mai puțin combustibil, sunt mai eficiente și mai puțin poluante.

Beneficiarilor li se rambursează cheltuielile și pentru construirea și modernizarea serelor, a centralelor termice, instalațiilor de irigat, pentru asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu, pentru achiziționarea chiar și în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, mașini, utilaje, instalații, echipamente și accesorii, echipamente și software, cât și achiziționarea de noi mijloace de transport specializate, necesare activității de producție în cadrul fermei.

Sunt decontabile și investițiile pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire (de exemplu, tancul de răcire și stocare a laptelui crud), costurile generale ale realizării proiectului, investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică, cât și cele necesare realizării conformității cu standardele comunitare.

O fermă mixtă poate fi alcătuită din orice tip de creștere a animalelor pentru consumul uman și orice tip de cultură vegetală (legume, fructe, culturi de câmp, sere).

Măsura 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creșterea competitivității sectorului agricol și silvic” și are ca obiectiv general creșterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane și a factorilor de producție și îndeplinirea standardelor naționale și a standardelor comunitare.

Printre obiectivele specifice care trebuie îndeplinite prin proiectele Măsurii 121 se numără și introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice, precum și producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, dar și adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare.

Obiectivele operaționale se referă la promovarea investițiilor în exploatațiile agricole din sectorul vegetal și de creștere a animalelor pentru realizarea de construcții noi și/ sau modernizarea construcțiilor agricole existente din cadrul acestora și a utilităților aferente, achiziționarea de mașini și utilaje noi, înființarea de plantații etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiți conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activități agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului – a căror exploatație este situată pe teritoriul țării, are o  dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE și care este înregistrată în Registrul fermelor/ Registrul agricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, respectiv codul CAEN 01xx.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

– să fie persoană fizică sau juridică română cu capital privat

– capitalul/ acționariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât și mixt sau integral străin;

– să acționeze în nume propriu.

– să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Toate activitățile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiție atât la faza de implementare a proiectului cât și în perioada de monitorizare și pentru care a primit punctaj la selecție, devin condiții obligatorii.

În caz că, la verificarea Cererilor de plată sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiții nu se respectă, plățile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.

Proiectele prin care se solicită finanțare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecție, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecție: exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse[1], exploatații din sectoarele prioritare, în ordinea de priorități prezentată în Ghidul Solicitantului, exploatații agricole de semi-subzistență, beneficiarul este cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, recunoscute conform legislației naționale în vigoare, exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD sau FEADR pentru același tip de activitate, exploatații vegetale și de creștere a animalelor în sistem ecologic, proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole, exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului, exploatații agricole aflate în zonele defavorizate. Fiecare criteriu de selectie are aferent un punctaj care se poate consulta în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 121.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *