Astfel, APDRP poate deconta beneficiarilor, contravaloarea TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, pentru componenta de contribuție publică (conform art. 13, lit. d) din OUG nr. 74/2009).

Așadar, decontarea TVA se va face de către APDRP doar pentru cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar, pentru cele neeligibile acesta suportând toate costurile din fondurile proprii.

Beneficiarii sub-măsurii 431.1, faza 3, sunt Grupurile de Acțiune Locală (GAL). Acestea sunt constituite din unități administrativ-teritoriale, asociații ale acestora legal constituite și organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, având personalitate juridică. Finanțarea proiectelor depuse de GAL se realizează prin contribuție publică (UE și Guvernul României) de 80% și cofinanțare privată de 20%.

În acest moment, pentru faza 3 a Măsurii 431 au fost contractate 111 proiecte cu o valoare publică de 4,8 milioane de euro.

Informații suplimentare

Obiectivul general al Axei 4 – LEADER îl constituie demararea și funcționarea initiațivelor de interes local, utilizând abordarea “de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii.

Grupurile de Acțiune Locală sunt entități ce reprezintă parteneriate public – private, constituite din reprezentanți ai sectorului public, privat și civil, desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerințe privind componența, teritoriul acoperit și care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.

Grupul trebuie să aibă definit un teritoriu geografic omogen care să respecte spațiul eligibil pentru implementarea LEADER și să cuprindă o populație între 10.000 și 150.000 locuitori. Pentru zona Delta Dunării se admite ca limita de locuitori să fie de cel puțin 5.000.

După prima selecție a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), acestea  vor reprezenta prin „puterea exemplului” un stimulent și un sprijin real pentru alte teritorii și  se vor iniția alte parteneriate ce vor intra în procesul de selecție până la sfârșitul anului 2010.

Acțiunile care vor fi întreprinse în cadrul Axei 4 sunt sintetizate în cadrul a 3 măsuri, respectiv :

–          Măsura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală;

–          Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare

–          Măsura 431 – Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului.

Măsura 431 urmărește creșterea capacității de implementare a strategiilor de dezvoltare locală prin :

a)      Construcție instituțională la nivel local;

b)      Asigurarea resurselor  umane, financiare și tehnice pentru susținerea activității Grupurilor de Acțiune Locală;

c)      Instruirea personalului Grupurilor de Acțiune Locală în vederea elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare locală;

d)     Animarea teritoriului.

Măsura 431 este împărțita în două sub-măsuri (prima disponibilă înaintea selecției GAL și cea de-a doua după selecția GAL), respectiv:

–          Sub-măsura 431.1 sprijină construcția de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de dezvoltare locală și pregătirea planului de dezvoltare locală în vederea participării la selecție a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL);

–          Sub-măsura 431.2 oferă sprijin Grupurilor de Acțiune Locală pentru: cheltuieli de funcționare, animare și dobândirea de competențe.

Sub-măsura 431.1 „Construcție parteneriate public–private” se implementează în 3 faze succesive, astfel:

Faza 1 – În această fază se realizează sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER, prin sesiuni de informare și formare privind Programul Național de dezvoltare Rurală, dezvoltarea locală, Axa 4 LEADER, exemple de acțiuni concrete întreprinse în zonele rurale;

Faza 2 – În această fază se realizează formarea reprezentanților potențialelor  GAL privind elaborarea  strategiilor de dezvoltare locală (realizarea  analizei diagnostic și analizei SWOT, elaborarea strategiei, a programului de acțiuni, formarea parteneriatului, etc);

Faza 3 – În această fază se va oferi sprijin financiar pentru pregătirea planurilor de dezvoltare locală pentru selecția GAL, pe baza unui proiect elaborat de parteneriatele interesate. Acesta va cuprinde obiectivele, durata de realizare, acțiunile, bugetul necesar pentru pregătirea strategiei și a planurilor de dezvoltare locală pentru selectarea GAL. Produsul final al acestui proiect va fi  planul de dezvoltare locală pentru selectarea GAL.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *