Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica
Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
(state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,ratificat prin Legea nr. 157/2005.

 

Având în vedere:

  • prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003,
  • prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al anexei nr. 3/22/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

  • (1)În vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură se acordă, cu titlu de împrumut, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale suma de 1.400.000 mii lei, din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, fără dobândă, cu termen de rambursare până la finele anului 2010.
  • (2)Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării resurselor necesare efectuării cheltuielilor aferenteschemelor de plată implicate în derularea Fondului european de garantare agricolă (F.E.G.A.) pentru anul agricol 2009.
  • (3)Schemele de plată implicate în derularea F.E.G.A. pentru care se asigură decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) sunt:

a) schema de plată directă unică pe suprafaţă
b) schema de plată pentru culturi energetice;
c) schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 2
Ministerul Finanţelor Publice virează sumele solicitate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, eşalonat, până la concurenţa sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), într-un cont de disponibilităţi distinct, deschis în numele acestuia la Trezoreria Statului. Sumele se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la
data formulării cererii de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 3

  • (1)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează într-un cont distinct, deschis pe numele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), sumele primite potrivit prevederilor art. 2.
  • (2)Decontarea plăţilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăţi directe se efectuează de către A.P.I.A. prin virament în contul beneficiarului.
  • (3)Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură sunt persoanele fizice şi/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (3) şi art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

 

Art. 4

  • (1)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie veniturile obţinute din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la nivelul sumei acordate conform art. 1 alin. (1).
  • (2)În cazul în care cheltuielile efectuate pe seama veniturilor obţinute din privatizare sunt considerate cheltuieli neeligibile a fi finanţate de către Comisia Europeană, aşa cum sunt definite la art. 6 lit. f), g), şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitarenerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocatede la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 dinLegea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol de dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reconstituirea veniturilor obţinute din privatizare până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 5
În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

-****-
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 12 aprilie 2010

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *