(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 ( 1 ), în special articolul 33 alineatul (2),

întrucât:

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe ( 2 ) a instituit o listă a ţărilor terţe ale căror sisteme de producţie şi măsuri de control pentru producţia ecologică sunt recunoscute ca echivalente. Având în vedere noile cereri, precum şi informaţiile primite de Comisie din partea ţărilor terţe de la ultima publicare a listei, anumite modificări ar trebui luate în considerare şi adăugate sau introduse în listă. (2) Autorităţile din Australia şi Costa Rica au solicitat Comisiei includerea unui nou organism de control şi certificare. Autorităţile din Australia şi Costa Rica au furnizat Comisiei garanţiile necesare în sensul respectării de către noile organisme de control şi certificare a criteriilor stabilite la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008. (3) La 30 iunie 2009 expiră data-limită de includere a Indiei pe lista prevăzută în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008. Pentru a evita întreruperea schimburilor comerciale, este necesar să se prelungească includerea Indiei în lista respectivă pentru o nouă perioadă. Autorităţile din India au solicitat Comisiei includerea a patru noi organisme de control şi certificare. Autorităţile din India au furnizat Comisiei garanţiile necesare în sensul respectării de către noile organisme de control şi certificare a criteriilor stabilite la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008. Autorităţile din India au informat Comisia cu privire la modificarea denumirii unui organism de control. (4) Autorităţile din Israel au informat Comisia cu privire la modificarea denumirii unui organism de control. (5) În prezent, anumite produse agricole importate din Tunisia sunt comercializate în Comunitate în conformitate cu dispoziţiile tranzitorii prevăzute la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008. Tunisia a transmis Comisiei o cerere de includere în lista prevăzută în anexa III la respectivul regulament. Tunisia a transmis informaţiile necesare în conformitate cu articolele 7 şi 8 din regulamentul menţionat. Din examinarea acestor informaţii şi din discuţiile purtate cu autorităţile din Tunisia rezultă că normele privind producţia şi controlul produselor agricole în ţara respectivă sunt echivalente cu cele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Comisia a efectuat un control la faţa locului privind normele de producţie şi măsurile de control aplicate efectiv în Tunisia, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. (6) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 trebuie modificat în consecinţă. (7) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru producţia ecologică, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. RO L 159/6 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.6.2009 ( 1 ) JO L 189, 20.7.2007, p. 1. ( 2 ) JO L 334, 12.12.2008, p. 25.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a şaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 iunie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei RO 20.6.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 159/7

ANEXĂ

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:

1. La punctul 5 din textul referitor la Australia se adaugă următoarea liniuţă:

„— AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au”.

2. La punctul 5 din textul referitor la Costa Rica se adaugă următoarea liniuţă:

„— Control Union Certifications, www.cuperu.com”.

3. Textul referitor la India se modifică după cum urmează:

(a) punctul 5 se înlocuieşte cu următorul text:

„— Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net

— APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

— Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

— Control Union Certifications, www.controlunion.com

— ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in

— Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in

— IMO Control Private Limited, www.imo.ch

— Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

— ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com

— Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

— Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

— OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

— SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

— Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

— Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com

— Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp”;

(b) la punctul 7, „2009” se înlocuieşte cu „2014”. RO L 159/8 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.6.2009

4. La punctul 5 din textul referitor la Israel, a patra liniuţă se înlocuieşte cu următorul text:

„— Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il”.

5. După textul referitor la Elveţia se inserează următorul text:

„TUNISIA

1. Categorii de produse: (a) produse vegetale neprelucrate, precum şi resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă şi seminţe pentru cultivare;

(b) produse agricole prelucrate destinate consumului alimentar compuse în principal din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală.

2. Originea: produse din categoria 1(a) şi ingrediente obţinute prin metode de producţie ecologică din componenţa produselor din categoria 1(b) care au fost cultivate în Tunisia.

3. Standarde de producţie: Legea nr. 99-30 din 5 aprilie 1999 privind agricultura ecologică; Decretul ministrului agriculturii din 28 februarie 2001 de aprobare a caietului de sarcini standard pentru producţia vegetală obţinută prin metode ecologice.

4. Autoritate competentă: Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn

5. Organisme de control:

— Ecocert SA en Tunisie, www.ecocert.com

— Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it

— BCS, www.bcs-oeko.com

— Lacon, www.lacon-institute.com

6. Organisme care eliberează certificate: aceleaşi organisme ca la punctul 5

7. Data limită de includere: 30 iunie 2012”. RO 20.6.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 159/9

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *